DARTSCLUB KELLY'S EYE

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Dartsclub Kelly’s Eye, postadres gevestigd te Westeinde 306 (1647 MR) te Berkhout, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63578697, hierna te noemen: `Kelly’s Eye`.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan: PRIVACY@KELLYSEYE.NL

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?
Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens die voor ons van belang zijn om Kelly’s Eye op een adequate manier te kunnen besturen. Kelly’s Eye kan de volgende gegevens verwerken:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Je geboortedatum

Waarom gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
Kelly’s Eye verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen, om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen om je te informeren over aankomende toernooien, bestuurlijke zaken en andere belangrijke informatie omtrent de dartsclub. Daarnaast kan Dartsclub Kelly’s Eye jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van een met jouw afgesloten lidmaatschapsovereenkomst en voor het uitvoeren van de ledenadministratie. Bij een lidmaatschapsovereenkomst tussen jou en Kelly’s Eye geef je automatisch toestemming tot mogelijke publicatie van voor- en achternaam en ga je akkoord met het plaatsen van fotomateriaal op de website bij verslaglegging van evenementen en andere activiteiten, tenzij er een verzoek is ingediend om deze gegevens niet te publiceren.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Kelly’s Eye verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd, tenzij er toestemming is gegeven voor het behouden hiervan in verband met bijzondere gebeurtenissen (bv. reünie).

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder jouw toestemming verstrekt Kelly’s Eye jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Lidmaatschapsovereenkomst die Kelly’s Eye met je heeft, tenzij Kelly’s Eye wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht Kelly’s Eye te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij Kelly’s Eye op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zal Kelly’s Eye deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Kelly’s Eye hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
Kelly’s Eye treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien je je als minderjarige wenst te registreren dien je hiertoe expliciete toestemming van je ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Kelly’s Eye. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Kelly’s Eye raad je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
Kelly’s Eye past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Kelly’s Eye raad je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Kelly’s Eye er alles aan doen je per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens
Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of Kelly’s Eye wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Sander van Loodam
E-mail: privacy@kellyseye.nl
Telefoonnummer: +31 6 00000000

Klacht over de verwerking van jouw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.